Uzsākta uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā

27.08.2018
Uzsākta uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā
Tuvākajā laikā Zaķumuižas ciemā tiks veikta Lejnieku un Torņa ielu pārbūve.

Darbi tiks veikti projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā” (Nr. 3.3.1.0/18/I/002) darbības programmas “3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Zaķumuižā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Projekta nepieciešamību noteica uzņēmēju pieprasījums pēc atbilstošās infrastruktūras. Projektā ir iekļauta Lejnieku un Torņa ielu pārbūve Zaķumuižas ciemata rūpnieciskās apbūves teritorijās, nodrošinot 0,638 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu. Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta projektā iekļautajām ielām pieguļošo uzņēmējdarbības teritoriju komersantu attīstība. Plānots, ka projekta rezultātā tiks radītas vismaz 15 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 500 tūkstoši EUR apmērā. Publiskās infrastruktūras sakārtošana ir būtisks priekšnoteikums tam, lai attīstītos projekta teritorija, šādi piesaistot arī potenciālos uzņēmējus.

 

Projekta darbību īstenošanas ilgums ir 11 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 360 054,09 EUR (ERAF finansējums - 262 933,31 EUR, valsts budžeta līdzekļi - 11 600,00 EUR, Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas - 85 520,78 EUR).

 

Ropažu novada pašvaldība 16.05.2018. izsludināja iepirkumu būvniecības darbiem Lejnieku un Torņa ielu pārbūvei Zaķumuižā, kurā uzvarēja SIA “YIT Infra Latvija”  par summu EUR 258 999,99 EUR bez PVN. Būvdarbi jāveic atbilstoši SIA “Tomus” izstrādātajam būvprojektam. Līgums par būvdarbu uzsākšanu noslēgts šī gada 9. augustā. Autoruzraudzību veic projekta izstrādātājs SIA “Tomus”, bet būvuzraudzību veic SIA “Ceļu būvnieks VR”. Projektu plānots pabeigt 30.06.2019.

  

 

Datora versija