Izvēlēti prioritāri rekonstruējamie pašvaldības grants ceļi

03.12.2015
Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu konkursu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurā, lai atbalstītu investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, tiek piešķirts ES fondu atbalsts vietējās pašvaldības grants ceļu seguma izbūvei un pārbūvei. Lai pretendētu uz Es atbalstu, pašvaldībai bija jāizstrādā ceļu atlases kritēriji, pēc kuriem tiek noteikti uzņēmējdarbībai nozīmī
Ceļu atlasei Ropažu novada dome 28. oktobra domes sēdē apstiprināja šādus kritērijus: Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu skaits (uz 1km), kuri koncentrēti pie ceļa un kuru transports ceļu izmanto ikdienā; Laukaugu platība ceļa tuvumā; Mājlopu skaits ceļa tuvumā; Integrētā tipa projekti - grants ceļa būvniecība vai pārbūve tiek īstenota kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekta ietvaros; Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana, projektā plānotā ceļa posmā. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka prioritāte tiek piešķirta pašvaldības grants ceļam ar sliktāko tehnisko stāvokli, ko novērtējis sertificēts ceļu inženieris.

Lai iepazīstinātu ar Ropažu novada domes apstiprinātajiem pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijiem, kā arī lai vienotos par prioritāri rekonstruējamajiem pašvaldības ceļiem, Ropažu novada pašvaldība š.g. 23.novembrī aicināja novada uzņēmējus uz sabiedrisku apspriedi.

Ropažu novada uzņēmēji sabiedriskās apspriedes laikā vienojušies par prioritāri rekonstruējamajiem pašvaldības grants ceļiem, kuriem nepieciešama būtiska ceļa pārbūve, lai tie nodrošinātu iespēju vietējiem uzņēmējiem attīstīt savu uzņēmējdarbību. Prioritāte piešķirta pašvaldības grants ceļiem Bajāri – Kākciems 3,7 km garumā un Mintūži – Silmači 7,8 km garumā. 

Informāciju sagatavoja
Ropažu novada pašvaldības SA daļa
Datora versija