Ropažu policija

 Ropažu policija

Kontakti

+371 67918219 (diennakts)

Fakss: 67809128

Ropažu policija izveidota 2004. gada aprīlī. Policijā strādā 14 darbinieki: priekšnieks un 13 inspektori.

Policija ir pašvaldības struktūrvienība, kuras galvenie uzdevumi ir:
  • sabiedriskās kārtības uzturēšana novada administratīvajā teritorijā;
  • Ropažu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole;
  • regulāra patrulēšana novada teritorijā. 
 
Policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. 
Darba organizācijas jautājumos policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.
 
Policija piedalās arī glābšanas darbos — ugunsgrēku un dabas stihiju seku novēršanā.

 

Dokumenti

likums «Par policiju»
04.02.2016
likums «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā»
04.02.2016
Ropažu novada pašvaldības policijas nolikums
.pdf
04.08.2020
Ropažu novada pašvaldības policijas disciplinārreglaments
.doc
04.02.2016
Ropažu novada pašvaldības policijas iekšējās darba kārtības noteikumi
.doc
04.02.2016
Datora versija