Ropažu Garkalnes partnerība

Ropažu Garkalnes partnerība

Kontakti

 

Biedrības ikdienas darbu vada
Administratīvā vadītāja
Jana Mihailova
 

logo

Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība"

Vietējās rīcības grupa (VRG), biedrība ir dibināta 2009.gada 20.jūlijā, kā biedrība "Ropažu partnerība". Dibināšanas sapulcē tika apstiprināti biedrības statūti, ievēl''eta valde un definēti veicamie uzdevumi.Biedrība "Ropažu partnerība" LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta 2009.gada 17.septembrī.

‌2014.gadā biedrības darbības teritorija paplašinājusies, tai pievienojot Garkalnes novadu. Biedrības nosaukums mainīts uz "Ropažu Garkalnes partnerība".

‌Partnerībā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķus un atzīst tās statūtus. Partnerības turpmākajā darbībā iesaistījušies nu jau divu novadu – Ropažu un Garkalnes novadu ekonomiski un sabiedriski aktīvi cilvēki, ekonomiskie un sociālie partneri, kuru līdzšinējā darba pieredze administratīvajā, sociāli ekonomiskajā, uzņēmējdarbības un nevalstiskajā sektorā ļauj realizēt un īstenot LEADER aktivitātes Partnerības teritorijā – Ropažu un Garkalnes novadā, atbilstoši tā administratīvi teritoriālajām robežām.

Partnerības darbības vispārīgais mērķis ir attīstīt un veidot dzīvošanai labvēlīgu vidi Ropažu un Garkalnes novadu teritorijās un paaugstināt dzīves kvalitāti to iedzīvotājiem.

Biedrībai tika piešķirts ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 178 822,10 EUR apmērā, kā arī EZF (Eiropas zivsaimniecības fonds) atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 107 840,66 EUR apmērā.

 

Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm. Tajā tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.
 
Aicinām Ropažu un Garkalnes novada iedzīvotājus, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, iestāžu vadītājus un pārstāvjus, lauksaimniekus, zivsaimniecībā nodarbinātos un visus interesentus pievienoties!

56.9729332,24.6366853

Attēli

Dokumenti

Vietējās attīstības stratēģija 2009 - 2013. gadam
.pdf
06.03.2016
Biedrības "Ropažu partnerība" darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam ieviešana un sasniegtie rezultāti
.pdf
06.03.2016
Pētījums "Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Ropažu Garkalnes partnerība" stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai
.pdf
06.03.2016
Veco paziņojumu un informācijas apkopojums
.pdf
06.03.2016
Datora versija