Attīstības centrs «Mucenieki»

Kontakti

Rakstiet mums: muceniekos@inbox.lv.

Mūs var sazvanīt:

26774041 – Larisa Vagale

29286615 - Normunds Vagalis

29466663 – Igors Orlovs

Biedrība «Attīstības centrs «Mucenieki»» dibināta 2011. gada 11. jūlijā ar mērķi sekmēt ciemata Mucenieki, Ropažu novads, attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un pakalpojumu pieejamību ciemata iedzīvotājiem.

Biedrības mērķu sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši darbības virzieni:
-dienas centra bērniem, kā arī dažādu interešu un sporta klubu un nometņu organizēšana;
- saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm un bērniem;
- jauniešu un pieaugušo neformālā izglītība, izglītojošu pasākumu organizēšana – nodarbības, semināri, vecāku sapulces, konkursi;
- dažādu sporta aktivitāšu organizēšana un rīkošana bērniem un jauniešiem;
- vides un priekšnoteikumu radīšana bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
- atbalsta sistēmas izveide bērniem un pieaugušajiem krīzes situācijās;
- aktīva un veselīgā dzīves veida popularizēšana un veicināšana;
- vides un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana, kultūrvides kopšana un saglabāšana;
- kopīgu projektu īstenošana un sadarbība ar pašvaldību un citām līdzīgu mērķu organizācijām Latvijā un pasaulē.

Biedrībā šobrīd iestājušies 23 biedri. Biedrības stratēģija attiecībā uz biedru sastāvu nav kvantitāte, bet gan kvalitāte.

Biedrības īstermiņa projekti un pasākumi:
- bērnu un skolas lietu labdarības tirdziņu organizēšana Muceniekos un citos novada ciematos;
- vietējo iedzīvotāju aktivizēšana, iesaistot biedrības organizētajos pasākumos;
- apmācību organizēšana bērniem un pusaudžiem skolas mācību priekšmetu padziļinātai apguvei;
- profesionālās orientācijas konsultāciju organizēšana;
- sporta un spēļu pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem ar mērķi attīstīt bērnu komunikāciju prasmes un pieradināt viņus pie saturīgas brīvā laika pavadīšanas.

Biedrības ilgtermiņa projekti un pasākumi:
- dienas centra izveidošana Mucenieku ciematā;
- centra kapacitātes un materiālās bāzes stiprināšana;
- bērnu rotaļlietu un aktivitāšu laukuma izveidošana ciematā;
- vietēja lauku tirdziņa izveidošana ciematā, kur vietējie ražotāji varētu piedāvāt iedzīvotājiem savus produktus;
- ārvalstu patvēruma meklētāju, kas mitinās Mucenieku patvēruma meklētāju centrā,  integrēšana ciemata dzīvē. 

Lai arī turpmāk sekmīgi varētu palīdzēt ciemata Mucenieki attīstībai, aicinām iestāties biedrībā «Attīstības centrs «Mucenieki»». Lai kļūt par biedru/i jums nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu.


Būsim priecīgi, ja varēsiet atbalstīt mūs un ziedot biedrības uzsākto un plānoto projektu un aktivitāšu īstenošanai, tādējādi palīdzēt padarīt dzīvi ciematā Mucenieki krāšņāku un piemērotāku katram tās iedzīvotājam:

Biedrība «Attīstības centrs «Mucenieki»»
Reģ.nr.40008180734
Adrese: «Bunduļi»-8, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137
Konta nr.:LV97LHZB2100196488001

Saskaņā ar Finanšu ministrijas 03.11.2011. lēmumu Nr.76084 biedrībai„Attīstības centrs „Mucenieki”” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Datora versija