Jautā pašvaldībai

par NīN pārrēķinu

Labdien!
Vēršos sakarā ar to, ka 2019.gada 1.janvārī plkst.00:00 manam īpašumam Ropažu novada pašvaldība NīN likme tika piemērota 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, jo tajā brīdī īpašumā nebija piedeklarēta neviena persona. Š.g. 17. februārī īpašumā tika piedeklarētas 2 personas, kā rezultatā zvanot uz 67918573, lūdzu pārrēķināt NīN, kas būtu ievērojami mazāks. Diemžēl tas vairs neesot iespējams, ja nu vienīgi tikai 2020.gadā. Lūdzu vēlreiz izskatīt manu lūgumu, veicot NīN pārrēķinu!

Vineta Mincane

Atbilde

Labdien,

 

Sakarā ar Ropažu domes saistošajiem notiekumiem Nr. 13/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes temiņu Ropažu novadā"

Šajā gadījumā tātad nekustamā īpašuma nodokli par dzudzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekrīto zemi, uz kuras šī māja atrodas maksā:

īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustāmā īpašuma reģistrēšanai) zemesgrāmatā;

personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu. 

 

Diemžēl pārēju nav iespējams veikt, pamatojoties uz Ropažu domes saistošo noteikumu punktu, kas nosaka, ka:

Ropažu novadā tiek piemērotas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. pantā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes, izņemot tālāk šajā punktā noteikto gadījumu. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības piemēro dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un taksācijas gada 1.janvārī plkst. 00.00 īpašuma objektā nav deklarēta nevienas personas dzīvesvieta. 

Datora versija