Veiksmīgi noslēdzies projekts “Aktīvi jaunieši Ropažu novadā”

31.05.2019
Veiksmīgi noslēdzies projekts “Aktīvi jaunieši Ropažu novadā”
Ropažu novada pašvaldības īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projektu “Aktīvi jaunieši Ropažu novadā” laika posmā no 2018. gada 28. maija līdz 2019. gada 31. maijam.

Projekta izvirzītais mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos jauniešu iniciatīvu grupā, sekmējot sadarbību starp jaunatni un pašvaldību. Projekta mērķa grupas jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem tika aicināti piedalīties projekta aktivitātēs. Galvenās aktivitātes tika vērstas uz jauniešu izglītošanu un informētību par viņu iespējām līdzdarboties savas personīgās izaugsmes, vietējo jauniešu un sabiedrības labā un interešu nodrošināšanā.

            Projekta ietvaros tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni pie Ikšķiles novada un Iecavas novada jauniešiem, lai veicinātu jauniešu savstarpējo sadarbību, apzinātu jauniešu kopējās problēmas un dalītos ar pieredzi, zināšanām un nākotnes plāniem.

            Projekta laikā jauniešiem tika organizētas divu dienu apmācības ar  mērķi saliedēt komandu, iemācīties sadarboties, iegūt jaunas prasmes un iemaņas pasākumu plānošanā un organizēšanā. Ar jauniešiem strādāja aktieris un pasākumu vadītājs Kristaps Rasims, kurš stāstīja par pasākumu organizēšanas pamatprincipiem un deva praktiskus uzdevumus.

            Jauniešiem tika uzticēts organizēt divus pasākumus “Christmas festival” un “Ropaži Got Talent”. Kopā ar Jaunatnes lietu speciālistu Ilvaru Ieviņu tika strādāts pie pasākumu plāna, publicitātes un pašu pasākumu organizēšanas.

            Kā viena no projektā paredzētajām aktivitātēm bija apmācības jauniešiem par zīmola izveidi. Kopā ar apmācību vadītāju Agnesi Spridzāni tika analizēti labi atpazīstami zīmoli pasaulē. Jaunieši izstrādāja ideju savam zīmolam un nosaukuma – “EU, ROPAŽI!”. Izsauksmes vārds ‘’EU!’’, jauniešu grupas un logo ietvaros, nozīmē pievērst uzmanību vietējai sabiedrībai un aicinājums citiem jauniešiem pievienoties un būt aktīviem Ropažu novada sabiedriskajās norisēs.

            Sadarbībā ar Jauniešu biedrību “Move up” tika organizētas apmācības par jauniešu iespējām iesaistīties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Diskutējot, jaunieši nonāca pie vairākiem konkrētiem mērķiem un aktivitātēm, kurus vēlas īstenot nākamajos gados. Tika sagatavots rīcības plāns Ropažu Jauniešu iniciatīvu grupai divu gadu perspektīvā, kurš nodrošinās jauniešiem iespēju līdzdarboties, organizēt jauniešu interesēm atbilstošus pasākumus, īstenot dažādus projektus un radīs iespēju jauniešiem līdzdarboties novada politiskajā dzīvē. Jauniešu iniciatīvu grupa tikās ar Ropažu novada domes deputātiem, iepazīstināja ar izveidotās iniciatīvu grupas mērķiem, plāniem un sniedza priekšlikumus par savu redzējumu, kas jāattīsta novadā jauniešu jomā. Jaunieši un deputāti vienojās par kopīgu sadarbību.

            Jauniešu iniciatīvu grupā “EU, ROPAŽI!” kopā ir 25 aktīvi un pozitīvi domājuši jaunieši, kuri nodrošinās Ropažu jauniešu interešu pārstāvniecību, dos iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvās problēmu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus un iniciatīvas Ropažu novada domei, kā arī līdzdarbosies novada un nacionālajos pasākumos.

Projekts ir sekmējis plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši jauniešu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm.

Datora versija