Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vāveru ielā 15, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

05.10.2021
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vāveru ielā 15, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
Ropažu novada dome 29.09.2021. sēdē pieņēma lēmumu Nr.182 “Lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vāveru iela 15, Ulbrokā, Stopiņu pagasts, Ropažu novads” (prot. Nr.12/2021,46.§).

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80960031532, zemes vienība Vāveru iela 15, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads ar kadastra apzīmējumu 80960031505, platība ir 1.8005 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu, pamatojot zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženiertehniskās apgādes tīklus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: zemes vienības Vāveru iela 15 īpašniece.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada domes teritorijas plānotāja Andra Valaine (tālr.67910546, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Ropažu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@ropazi.lv) līdz 19.11.2021.

Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21719.

Datora versija