Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas publiskā apspriešana

Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas publiskā apspriešana

Dokumenti

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu
.pdf
24.07.2019
Paskaidrojuma raksts
.pdf
24.07.2019
Vides pārskata projekta redakcija
.pdf
24.07.2019
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projekts
.pdf
24.07.2019
Funkcionālā zonējuma karte
.pdf
24.07.2019
Datora versija