Aktīvi jaunieši Ropažu novadā

Ropažu novada pašvaldības īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projektu “Aktīvi jaunieši Ropažu novadā”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos jauniešu iniciatīvu grupā, sekmējot sadarbību starp jaunatni un pašvaldību. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem. Galvenās aktivitātes tiks vērstas uz jauniešu izglītošanu un informētību par viņu iespējām līdzdarboties savas personīgās izaugsmes, vietējo jauniešu un sabiedrības labā un interešu nodrošināšanā. Projekta ietvaros tiks organizēta sadarbība ar kaimiņu novada jauniešiem, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus. Tiks organizētas apmācības jauniešiem par komandas darbu, zīmola izveidi, pasākumu organizēšanu, mērķu izvirzīšanu un to īstenošanas soļiem, par jauniešu iespējām iesaistīties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Projekta ieviešanas rezultātā tiks izveidota Ropažu novada Jauniešu iniciatīvu grupa ar savu zīmolu un izstrādātu rīcības plānu 2 gadu perspektīvā, kura nodrošinātu jauniešiem iespēju līdzdarboties, organizēt jauniešu interesēm atbilstošus pasākumus, īstenotu dažādus projektus un radītu iespēju jauniešiem līdzdarboties novada politiskajā dzīvē.

 

Vadošā iestāde: Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības iestāde: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Valsts budžets finansējums: EUR 3427,85

Projekta īstenošanas laiks: 28.05.2018.-31.05.2019.

  

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Projekta vadītājs: Ilvars Ieviņš
Kontaktinformācija:  ilvars.ievins@ropazi.lv, t. 26805400

           

Publikācijas

Datora versija