Muzikāli tehniskā ekipējuma un aprīkojuma iegāde Ropažu MMS „Rodenpois” apmācību programmas „Mūsdienu ritma mūzika īstenošanai un realizācijai” (Nr. 13-04-LL38-L413201-000011)

Projekta mērķis: Izveidot skolēnu muzikāli māksliniecisku kolektīvu-ansambli, piedāvājot interesantas, saistošas un radošas brīvā laika pavadīšanas iespējas valsts un Ropažu novada partnerības darbības teritorijā, atbalstot vietējo iedzīvotāju līdzdalību novada kultūras dzīvē, veicinot skolēnu pozitīvu vispārējo attīstību un saskarsmi starp dažāda vecumposma grupām, veidot humānu un atbildīgu personību kultūras mantojuma pārmantojamībai Ropažu novadā.


Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests

Programma: „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Galvenās aktivitātes: 


•   muzikāli tehniskā aprīkojuma iegāde.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 4 267,23

Publiskais finansējums: EUR 3 173,87

 
Projekta īstenošanas laiks: 14.08.2013. - 03.12.2014.

Datora versija