Publisko pasākumu organizēšana Ropažu novadā

Pakalpojuma apraksts

Ropažu novada pašvaldība atgādina, ka ja vēlaties organizēt publiskus pasākumus Ropažu novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību ir jāsaņem Ropažu novada pašvaldības atļauja publisko pasākumu organizēšanai.

 

Kas ir publisks pasākums?

Publisks pasākums – fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Pasākuma organizators – pilngadīga fiziska persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

 

Kad atļauja nav nepieciešama?

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. Publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde.

 

Publisku pasākumu organizēšanas atļaujas saņemšana neattiecas uz:

·         noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, klosteros un citās šo organizāciju īpašumā (valdījumā) esošās teritorijās;

·         sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;

·         bēru ceremonijām.

 

Svarīgi!

Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25. martā, 8. maijā, 14. jūnijā un 4. jūlijā. Šajās dienās var rīkot tikai piemiņas dienu raksturam atbilstošus pasākumus.

 

Kas ir jādara, lai saņemtu atļauju?

Lai saņemtu atļauju, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma pasākuma organizatoram jāiesniedz iesniegums Ropažu novada pašvaldībai, aizpildot iesnieguma veidlapu. Iesniegumam jāpievieno nepieciešamie dokumenti.

Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām.

 

Nepieciešamie dokumenti, iesniedzot iesniegumu

Iesniegumā par publiska pasākuma rīkošanu pasākuma organizators norāda šādas ziņas:

·         pasākuma organizators (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

·         par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

·         par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);

·         kārtības uzturētāji (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

·         pasākuma veids un mērķis;

·         pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;

·         plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;

·         pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;

·         pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.

 

Iesniegumam pievieno:

·     līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;

·         detalizētu pasākuma plānu;

·     pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.

 

Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu.

 Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators papildus šā panta otrajā un 2.1 daļā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas.

Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

Pašvaldība iesniegumu izskata 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Pašvaldība pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu agrāk pieteiktu pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu – izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām dienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai.

Ja pašvaldība konstatē, ka plānotais pasākums nevar notikt iesniegumā norādītajā vietā vai laikā, tā var piedāvāt citu vietu vai laiku. Šajā gadījumā pašvaldība izsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai, ja pasākuma organizators piekrīt piedāvātajai pasākuma norises vietai un laikam.

 

Atļauja publiska pasākuma rīkošanai

Atļauja publiska pasākuma rīkošanai (turpmāk — atļauja) ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram ir nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.

 

Kādi normatīvie akti regulē publisko pasākumu organizēšanu?

Latvijas Republikas 16.06.2005. likums „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums” ("LV", 104 (3262), 06.07.2005.) Stājies spēka 20.07.2005. Tā mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi, un tas nosaka publiska pasākuma rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā.

MK 08.05.2007. noteikumi Nr.298 „Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” ("LV", 76 (3652), 11.05.2007.);

MK 27.06.2006. noteikumi Nr.526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” ("LV", 101 (3469), 30.06.2006.);

 

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?

Par jautājumiem, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu Ropažu novadā aicinām interesēties:

·  par kultūras pasākumiem – Ropažu Kultūras un izglītības centra vadītāja Sanita Megere - Klevinska, sanita.megere@ropazi.lv;

·  par sporta pasākumiem – Ropažu Sporta centra vadītāja Evita Eglāja, evita.eglaja@ropazi.lv;

· par jautājumiem saistībā ar drošību un satiksmes ierobežojumiem – Pašvaldības policijas priekšnieks Diāns Veličko, policija@ropazi.lv

·  par komunālajiem jautājumiem un pašvaldību ceļu izmantošanu – Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektore Signe Grūbe, signe.grube@ropazi.lv; 

 

 

 

 

 

 

 

Datora versija