Dzīves vietas deklarēšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu. Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas, nav dzīvesvietas deklarēšana, un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu.

No 2016.gada 1.jūlija Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna dzimšanas faktu vienlaikus tiek veikta šī bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu. Gadījumā, ja bērna dzimšanas fakts jau reģistrēts, bērna dzīvesvietu var deklarēt tikai pašvaldības deklarēšanas iestādē vai elektroniski. Dzimtsarakstu nodaļai šādos gadījumos nav tiesību deklarēt. 

Veicot bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu Dzimtsarakstu nodaļā, vecākiem (ja nepieciešams) tiek izsniegts apliecinājums par bērna dzīves vietas adresi.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē

Ierodoties Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā. 

 

Elektroniski

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  Latvija.lv

 

Klātienē pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Personas pase - jāuzrāda oriģināls vai ID karte. 
 2. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls.
 3. Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara.
 4. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls. 

Saistīties normatīvie akti

Pakalpojuma maksa

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4.28 euro.

 Valsts nodevu nemaksā:

 1. politiski represētās personas;
 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 3. invalīdi;
 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 10. Izpildot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav pašvaldības rīcībā.

Atbildīgais speciālists


67918666, ropazi@ropazi.lv

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba dienas laikā
Datora versija