Zaķumuižas pamatskola un “Annele” aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

17.01.2017
Zaķumuižas pamatskola un “Annele” aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā
Valsts izglītības satura centrs iekļāvis divas Ropažu novada izglītības iestādes - Zaķumuižas pamatskolu un Pirmsskolas izglītības iestādi “Annele” to simts izglītības iestāžu starpā, kuras aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

Valsts izglītības satura centrs informē, ka sadarbība ar izglītības iestādēm sāksies februārī, un tās būs pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Līdzdalībai projektā bija pieteikušās 235 izglītības iestādes no visas Latvijas, taču atlasītas tika vien simts. Katra Latvijas pašvaldība pagājušā gada nogalē varēja nominēt ne vairāk kā trīs (Rīgā – ne vairāk kā piecpadsmit) izglītības iestādes dalībai mācību satura aprobācijā. Ropažu novada pašvaldība dalībai projektā pieteica trīs izglītības iestādes – Ropažu vidusskolu, Zaķumuižas pamatskolu un Pirmsskolas izglītības iestādi “Annele”.

Valsts izglītības satura centrs skaidro, ka atlase tika veikta, ņemot vērā gan izglītības programmu piedāvājumu, gan mācību vidi, gan bērnu un jauniešu skaitu, gan skolotāju motivāciju dalībai. Dalībai aprobācijā katrā plānošanas reģionā Valsts izglītības satura centrs izvēlējās dažādu skolu veidus no nelielām lauku sākumskolām līdz lielo pilsētu vidusskolām un Valsts ģimnāzijām, lai noskaidrotu, kā iecerēto mācīšanas pieeju vislabāk ieviest visās Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un lai katrā reģionā būtu pieejami labās prakses piemēri.

“Mēs esam gandarīti par pirmsskolu un skolu lielo vēlmi būt pirmajiem, kas gatavi atsacīties no ierastā darba ritma, dažādu priekšmetu skolotājiem ikdienā tiekoties un kopīgi plānojot mācību darbu, lai rezultātā bērniem un jauniešiem būtu arvien vairāk laika un iespēju iedziļināties, patiesi izprast, ko viņi mācās, domāt, diskutēt, pielietot jaunos jēdzienus, idejas, prasmes. Esmu pārliecināta, ka tikai tādā veidā iespējams iegūt dziļas, paliekošas zināšanas un mēs sagatavotu bērnus un jauniešus drošai nākotnei,” atzīst Zane Oliņa, projekta Mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja.

Izglītības iestādēm bija jāpiesaka skolotāju komandas, kas mācīs dažādus mācību priekšmetus vieniem un tiem pašiem bērniem un jauniešiem dažādos vecumposmos. Šīs komandas piedalīsies mācībās divu gadu garumā un regulāri tiksies, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas.

Pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu iesaiste aprobācijā ir ļoti nozīmīga, jo tieši tajās tiks pārbaudīta un novērtēta jaunās pieejas efektivitāte, vienlaikus noskaidrojot faktorus, kas sekmē vai kavē tās īstenošanu skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu izmantot citās izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros plānotas arī citas aktivitātes, lai šo mācīšanas pieeju pakāpeniski ieviestu visās izglītības iestādēs. Rudenī sāksies mācības visu Latvijas vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām, notiks semināri, konferences, tiks apzināti un popularizēti skolu labās prakses piemēri, veidotas e-mācības skolotājiem un digitālā mācību resursu krātuve.

Valsts izglītības satura centra projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglītībā – bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, tuvāko piecu gadu laikā tiks izstrādāts un pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Profesionālās pilnveides programmās tiks izglītoti 6000 pedagogi. Projektu Valsts izglītības satura centrs īstenos sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija