Uzsākta Ropažu novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde

21.01.2019
Uzsākta Ropažu novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde
Ropažu novada pašvaldība informē, ka 2018. gada 28. novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Ropažu novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu”.

Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem septiņiem gadiem, kurā tiks noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Attīstības programmas galvenie izstrādes uzdevumi:

Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai.
Izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam, Ropažu novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads.
Apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Ropažu novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus.
Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.
Attīstības programmas izstrāde plānota līdz 2019.gada decembrim.

Informējam, ka Ropažu novada iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties Attīstības programmas izstrādē, piedaloties darba grupās, iedzīvotāju aptaujā un publiskajās apspriedēs. Par minēto aktivitāšu laikiem pašvaldība informēs turpmākajos rakstos, tos ievietojot Ropažu novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Ropažu Vēstis”.

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

 

Datora versija