Ropažu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" vadītāja amatu

26.02.2020
Ropažu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" vadītāja amatu
CV un pievienotie dokumenti līdz 2020.gada 20.martam plkst.15:00 jāiesniedz Ropažu novada pašvaldībā.

Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanu un ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt pirmsskolas izglītības iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas izglītības un kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi un īstenošanu.

 

Pretendentiem dalībai konkursā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegumu;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (Europass formātā);
 • motivācijas vēstuli (līdz 1 (vienai) A4 lp.);
 • pirmsskolas izglītības iestādes attīstības vīziju (līdz 2 (divām) A4 lp.);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu (skat. 1.pielikumu).

 CV un pievienotie dokumenti līdz 2020.gada 20.martam plkst.15:00 jāiesniedz:

 • pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā Ropažu novada pašvaldībai, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu nov., LV – 2135;
 • elektroniski uz e-pastu: ropazi@ropazi.lv, dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • personīgi aizlīmētā aploksnē Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads: darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 14.00, uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” vadītāja amatu”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. 

 

Datora versija