Publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Pūpoli” izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija

07.10.2016
Publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota  nekustamā īpašuma „Pūpoli” izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 2016.gada 28.septembra sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 27.§) „Par lokālplānojuma projekta nekustamam īpašumam ,,Pūpoli”, Ropažu novads 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Pūpoli” izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2016.gada 7.oktobra līdz 2016.gada 7.novembrim.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 20. oktobrī pulksten 18.00 Ropažu novada domes sēžu zālē 2.stāvā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties līdz 2016.gada 7.novembrim Ropažu novada pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv, https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5458 vai Ropažu novada domē, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, katru darba dienu, darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ropažu novada domes kancelejā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu dome@ropazi.lv  līdz 2016.gada 7.novembrim.

 

Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālā zonējuma karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Datora versija