Paziņojums par smilts un dolomīta ieguvi derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

15.04.2019
 Paziņojums par smilts un dolomīta ieguvi derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: Smilts un dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras”.

Ierosinātājs: SIA "KAMINVEST", reģ. Nr. 44103106193.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ropažu novads, nekustamajos īpašumos:“Lejasnoras” (kad.Nr.8084 017 0029) un “Ritumi” (kad.apz.8084 017 0031), derīgo izrakteņu atradne “Lejasnoras”.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 27.novembra Lēmums Nr.296.

Paredzētās darbības apraksts: Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta derīgo izrakteņu ieguves areālam piegulošajā teritorijā. Sākotnēji ieguvi paredzēts veikt aptuveni 7ha platībā, taču perspektīvā plānots palielināt ieguves lauka platību visā īpašumā “Lejasnoras”, kurā atrodas atradne “Lejasnoras” (13,2ha platībā), kā arī īpašumā“Ritumi” (kad.apz.8084 017 0031) ar platību 6,6ha, tādējādi plānotā darbība kopumā nākotnē tiks veikta 19,8ha platībā. Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta virs un zem gruntsūdens līmeņa, paredzot pazemes ūdens līmeņa pazemināšanu. Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi.

Informācija par sākotnējo sabiedrisko apspriešanas sanāksmi:

2019.gada 25.aprīlī plkst.18 Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrā (adrese: Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2019.gada 2.maijam.

 

Karjera novietojums

Vides pārraudzības biroja lēmums Nr. 296 par ietekmi uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Datora versija