Paziņojums par plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu attradnē "Lejasnoras" Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

13.11.2019
Paziņojums par plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu attradnē "Lejasnoras" Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: Smilts un dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras”.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ropažu novads, nekustamajos īpašumos:“Lejasnoras” (kad.Nr.8084 017 0029) un “Ritumi” (kad.apz.8084 017 0031), derīgo izrakteņu atradne “Lejasnoras”.

Ierosinātājs SIA "KAMINVEST", reģ. Nr. 44103106193.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 27. novembra Lēmums Nr.296.

Ziņojuma nosaukums: SIA “KAMINVEST” plānotās smilts un  dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2019. gada 1. novembris

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 2019.gada 13. novembrī plkst.17:30 Ropažu Kultūras un izglītības centrā (adrese: Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads).

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

·         Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;

·         SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi.

Ziņojuma elektroniskā versija atrodama šeit

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2019.gada 2.decembrim:

·  SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv);

·        Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2019.gada 1.novembra izdevumā Nr.83 (9003)

Datora versija