Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pilskalni”, Ropaži, Ropažu novads zemes vienībai

20.02.2017
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pilskalni”, Ropaži, Ropažu novads zemes vienībai
Ropažu novada dome 2017. gada 25. janvārī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Pilskalni”, Ropaži, Ropažu novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0668” (sēdes protokols Nr.1, 38.§).

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta ar mērķi mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0668, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus atbilstoši Ropažu novada teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam (ar 2009. gada grozījumiem) noteiktajam atļautajam izmantošanas veidam.

Lokālplānojuma ierosinātājs - īpašuma “Pilskalni” īpašnieks.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ropažu novada domes teritorijas plānotājs, arhitekts Ainārs Linde (tālr. 67918205, ainars.linde@ropazi.lv)

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Ropažu novada domē (adrese: Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novads, LV-2135; e-pasts ropazi@ropazi.lv).

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv vai ģeoportālā https://geolatvija.lv.

 

Datora versija