Par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2031. gadam projekta 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

06.12.2019
Par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2031. gadam projekta 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
Saskaņā ar Ropažu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu “Par Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2019. - 2031.gadam 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek uzsākta Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam projekta 2. redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts: no 2019. gada 6. decembra līdz 2020. gada 14. janvārim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 19. decembrī plkst.18.00 Ropažu novada PII Annele, Centra iela 4, Ropaži, Ropažu novads.

 

Ar teritorijas plānojuma 2. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā, Būvvaldes telpās (adrese: Sporta iela 2, k.2. (otrajā stāvā) Ropaži, Ropažu novads, pirmdienās no plkst. 11 līdz 19, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, pārējās darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00), novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” - ĢeoLatvija.lv.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā (līdz 2019. gada 14. janvārim) iesniedzami:

· Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, pašvaldības darba laikā

· elektroniski nosūtāmi izmantojot www.geolatvija.lv Teritorijas attīstības plānošana _ Piedalīties apspriešanā (t.sk. iesniegt priekšlikumu)

·  elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: ropazi@ropazi.lv

 

Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2019. - 2031. gadam 2. redakcijas dokumenti:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funcionālā zonējuma karte (pilnībā funkcionāla, atverot ar Google Chrome)

Datora versija