Par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2031. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

16.11.2018
Par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2031. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības domes 2018. gada 24. oktobra sēdes lēmumu “Par Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.17, 9.§), tiek uzsākta Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no­teikts: no 02.11.2018. līdz 30.11.2018.

Ar Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam 1. redakciju un Vides pārskata projekta redakciju publiskās ap­spriešanas laikā var iepazīties:

  • valsts vieno­tajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  
  • Ropažu novada tīmekļa vietnē www.ropazi.lv
  • Ropažu novada paš­valdībā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, darba dienās pašvaldības darba laikā

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas sanāk­sme notiks:  12.11.2018. plkst.18.00, Ropažu novada Kultūras un izglītības centra Mazā zālē, 2.k., Sporta ielā 2, Ropažos, Ropažu novadā.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apsprie­šanas laikā (līdz 2018.gada 30.novembrim) iesniedzami:

  • Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, pašvaldības darba laikā
  • elektroniski nosūtāmi izmantojot www.geolatvija.lv Teritorijas attīstības plānošana _ Piedalīties apspriešanā (t.sk. iesniegt priekšlikumu)
  • elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: ropazi@ropazi.lv

Apmeklētāju pieņemšana:

  • Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, pašvaldības darba laikā
  • Ropažu novada pašvaldības Būvvaldē, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās plkst. 09.00-13.00 / 14.00-18.30; ceturtdienās plkst. 09.00-13.00 / 14.00-17.30.

Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2019. - 2031. gadam 1. redakcijas dokumenti:

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projekts 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funcionālā zonējuma karte (pilnībā funkcionāla, atverot ar Google Chrome)

Datora versija