Par lokālplānojuma „Pūpoli” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

06.01.2017
Par lokālplānojuma „Pūpoli” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
2016. gada 21. decembrī Ropažu novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma “Pūpoli”, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 22, 8. §) un izdoti Ropažu novada domes 21.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 17 "Lokālplānojums "Pūpoli" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa".

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv, Ropažu novada pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv sadaļā Saistošie noteikumi, kā arī Ropažu novada pašvaldības Būvvaldē darba dienās darba laikā.

Datora versija