Par lokālplānojuma „Egles” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

09.11.2016
2016. gada 26. oktobrī Ropažu novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma “Egles”, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 19, 30. §) un izdoti Ropažu novada domes 28.09.2016. saistošie noteikumi Nr. 13 "Lokālplānojums "Egles" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa".

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv, Ropažu novada pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv sadaļā "Saistošie noteikumi", kā arī Ropažu novada pašvaldības Būvvaldē darbadienās pašvaldības darba laikā.

 

Datora versija