Par adrešu sakārtošanu Krasta un Ziedu ielā

15.10.2018
Par adrešu sakārtošanu Krasta un Ziedu ielā
Ropažu novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 10. punktu pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un 14. punktu pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ropažu novada teritorijas plānojumu 2006.–2018. gadam, kā arī vienotu adresācijas sistēmas izveidi, Ropažu novada Būvvalde veiks adrešu kārtošanu Ropažu ciemā Krasta ielā un Ziedu ielā. Pēc adrešu maiņas atbilstoši Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 19 „Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Ropažu novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi” 10. punktam Krasta un Ziedu ielas iedzīvotājiem ir pienākums izvietot ēkas numura plāksni.

Datora versija