No amata atbrīvots Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors

06.10.2016
No amata atbrīvots Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors
2016. gada 3. oktobrī Ropažu novada pašvaldībā tika saņemts 6 domes deputātu (J. Grigaļūns, M. Mucenieks, A. Oleksāns, R. Gremze, M. Vimba un I. Gailītis) parakstīts iesniegums ar lūgumu sasaukt Ropažu novada domes ārkārtas sēdi, darba kārtībā izskatot jautājumu par izpilddirektora J. Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata.

2016. gada 5. oktobrī Ropažu novada dome ārkārtas sēdē domes deputāti ar 8 balsīm “par” (I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), 5 “pret” (A.Cibuļskis, A.Kleins, I.Līdacis, V.Šīrants, J.Ķezis) un 1 “atturas” (Z. Blaus) pieņēma lēmumu par Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora Jāņa Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 2.punktu - darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību. Šobrīd Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora amata kompetencē esošos jautājumus risina Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus un priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Antons Cibuļskis.

Ropažu novada pašvaldība saskaņā ar veikto iepirkumu “Jumta remonts Ropažu jaunatnes centrā” (ID Nr.RNP/2016/14), 11.08.2016. noslēdza darbu izpildes līgumu ar iepirkuma uzvarētāju SIA “BRC Celtniecība”, kurā pašvaldība, kā pasūtītājs, uzdeva SIA “BRC Celtniecība”, kā izpildītājam, veikt jumta atjaunošanas darbus Ropažu jaunatnes centram, saskaņā ar izpildītāja iepirkumā iesniegto piedāvājumu, iepirkuma nolikumu un līguma nosacījumiem.

Darbi tika veikti un 30.08.2016. tika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par to, ka SIA “BRC Celtniecība” saskaņā ar noslēgto līgumu ir veikusi jumta remontdarbus Jaunatnes centrā līgumā noteiktā apjomā. Saskaņā ar noslēgto līgumu par darbu izpildi, līguma izpildes kontaktpersona no pasūtītāja puses ir Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J. Baklāns, kurš arī parakstījis veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

Datora versija