Līdz 15. oktobrim pagarināts pieteikuma termiņš Ropažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam

02.10.2019
Līdz 15. oktobrim pagarināts pieteikuma termiņš Ropažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, un 9.pantu –

Ropažu  novada pašvaldība  aicina izvirzīt un pieteikt Ropažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata kandidātus.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā uz vakanto vēlēšanu priekšsēdētāja amata vakanci ir:

• reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām (pieteikumam jāpievieno izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma);

• Ropažu novada domes deputātiem;

• ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi).

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 18. panta un citu pantu prasībām,  Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājs:

1) pārstāv komisiju valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

2) pieņem vēlētājus jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās komisijas darbību;

3) rīkojas ar komisijai iedalītajiem finansu līdzekļiem un materiālajām vērtībām;

4) informē augstāka līmeņa vēlēšanu komisiju un attiecīgo pašvaldību par savu darbību;

5) pilda citus ar vēlēšanām vai nobalsošanu saistītus pienākumus;

6) vada vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas darbu un sasauc vēlēšanu komisiju sēdes;

7) veic citus likumā noteiktos pienākumus.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par komisijas darbu kopumā, bet it īpaši par balsošanas rezultātu pareizu aprēķināšanu un to materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas attiecīgās komisijas rīcībā.

Par vēlēšanu komisijas locekli  (t.sk. priekšsēdētāju) var būt Latvijas pilsonis, kas prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli  (t.sk. priekšsēdētāju) nevar būt Saeimas deputāts vai Ropažu novada domes deputāts.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Kandidātu pieteikšanai personīgi iesniedzama aizpildīta pieteikuma veidlapa. Pieteikumu iesniegšanas vieta - Ropažu novada pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā (1.stāvā), Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz  2019. gada 15. oktobrim. 

 

Tālrunis informācijai – 67918666

Datora versija