Kādēļ tiek veikta adrešu maiņa un jaunu ielu nosaukumu piešķiršana novada teritorijā?

13.02.2017
Kādēļ tiek veikta adrešu maiņa un jaunu ielu nosaukumu piešķiršana novada teritorijā?
Ropažu novads attīstās un nepārtraukti pilnveidojas: tiek veidotas jaunas ielas, novada teritorija tiek labiekārtota. Lai nodrošinātu iedzīvotāju praktiskās vajadzības, sakārtotu ielu nosaukumu un adrešu piešķiršanu atbilstoši vienotiem adresācijas sistēmas pamatprincipiem valstī, kā arī lai nodrošinātu skaidru un viennozīmīgu nekustamo īpašumu identificēšanu, novada teritorijā uzsākta arī adresācijas sistēmas sakārtošana.

Adresēm ir būtiska loma, jo galvenokārt tieši ar to palīdzību iedzīvotāji un viesi orientējas novada teritorijā. Precīzi sakārtota adresācija nepieciešama arī operatīvo dienestu veiksmīgai darbībai, jo no tās var būt tieši atkarīga cilvēku veselība un dzīvība.

Galvenie adresācijas sistēmas pamatprincipi, kas tiek nodrošināti, realizējot adrešu sistēmas sakārtošanu: adresācija ēkām ir saistīta ar tuvāko ielu, no kuras tajās var nokļūt, bet katrai ēkai tiks nodrošināta viena unikāla adrese.

Šobrīd adrešu piešķiršanu pēc vienota principa visā valsts teritorijā nosaka Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”. Galvenie adresācijas sistēmai noteiktie un piemērojamie principi:

  • Administratīvajā teritorijā – novadā - adrese nedrīkst atkārtoties;
  • Katram adresācijas objektam (funkcionāli saistītam objektu kopumam) piešķir vienu adresi;
  • Ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;
  • Ja adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.
  • Pašvaldības dome nosaka vai precizē adrešu reģistrā reģistrēto ciemu robežas un piešķir adreses ēkām un apbūvei paredzētām zemes vienībām.

Adrešu maiņa īslaicīgi radīs neērtības, bet ilgtermiņā Ropažu novads un tā iedzīvotāji iegūs sakārtotu un stabilu adresācijas sistēmu.

Datora versija