Izsolē pārdod zemes gabalu “Tumšupe 19”, Podkājās

10.04.2017
Izsolē pārdod zemes gabalu “Tumšupe 19”, Podkājās
Ropažu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Tumšupe 19”, Podkājas, Ropažu novadā, kadastra numurs 8084 004 0070, kopējā platība 750 m2.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – 4 400,00 (četri tūkstoši četri simti euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2017. gada 16. maija, plkst. 09:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2017. gada 15. maija, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2017. gada 16. maijā Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 10:00.

Samaksa par nekustamo īpašumu jāveic 100% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Datora versija