Izsolē pārdod nekustamo īpašumu Skolas iela 1, Zaķumuižā

06.11.2017
Izsolē pārdod nekustamo īpašumu Skolas iela 1, Zaķumuižā
Ropažu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Skolas iela 1, Zaķumuižā, Ropažu novadā (kadastra nr. 8084 008 0562), kas saskaņā ar ierakstiem Ropazu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000510391 sastāv no zemes vienības 0,218 ha platībā (kadastra apzīmējums 8084 008 0315) un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 8084 008 0350 013).

Nekustamo īpašumu var apskatīt Zaķumuižā, Ropažu novadā darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv, kontaktpersona – Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā Ropažu novada pašvaldības mājas lapā: www.ropazi.lv sadaļā „Pašvaldība”, - „Cenu aptaujas” – „Izsoles” šeit un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – EUR 59 500,00 (piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2017. gada 12. decembra, plkst. 09:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2017. gada 11. decembra, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2017. gada 12. decembrī  Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 11:00.

Samaksa par nekustamo īpašumu jāveic 100% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Nekustamais īpašums izmantojams saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības teritoriālo plānojumu. Nekustamā īpašuma ieguvējam pēc pirkuma cenas samaksas nekustamā īpašuma apsaimniekošana jāuzsāk nekavējoties. Nekustamā īpašuma ieguvējs ēku nedrīkst nojaukt. Nekustamā īpašuma ieguvējam, veicot ēkas pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju, jāsaglabā ēkas patreizējais (neoklasicismam) raksturīgais izskats un novietojums Muižas pils apbūves kompleksā.

Datora versija