Izsolē pārdod neapbūvētu zemes gabalu “Jaunbagumi 48”

06.11.2017
Izsolē pārdod neapbūvētu zemes gabalu “Jaunbagumi 48”
Ropažu novada pašvaldība pārdod mutiskā otrajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu „Jaunbagumi 48”, Ropažu novadā, ar kadastra numuru 8084 008 0443, ar kopējo platību 463 m2.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā Ropažu novada pašvaldības mājas lapā: www.ropazi.lv sadaļā „Pašvaldība”, - „Cenu aptaujas” – „Izsoles” šeit un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – EUR 2 200,00 (divi tūkstoši divi simti euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2017. gada 12. decembra, plkst. 09:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2017. gada 11. decembra, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2017. gada 12. decembrī Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 09:30.

Samaksa par nekustamo īpašumu jāveic 100% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Datora versija