Izsolē pārdod neapbūvētu zemes gabalu “Jaunbagumi 48”

10.04.2017
Izsolē pārdod neapbūvētu zemes gabalu “Jaunbagumi 48”
Ropažu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu „Jaunbagumi 48”, Ropažu novadā, kadastra numurs 8084 008 0443, kopējā platība 463 m2.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – 2 700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2017. gada 16. maija, plkst. 09:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2017. gada 15. maija, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2017. gada 16. maijā Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 09:30.

Samaksa par nekustamo īpašumu jāveic 100% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Datora versija