Iesniegts projekts uzņēmējdarbības teritoriju attīstības veicināšanai

18.04.2018
Iesniegts projekts uzņēmējdarbības teritoriju attīstības veicināšanai
Ropažu novada ekonomiskā vide raksturojama kā komersantiem pievilcīga, galvenokārt, pateicoties pieejamajām ražošanas teritorijām, salīdzinoši attīstītajai infrastruktūrai un ģeogrāfiskajam novietojumam.

Arvien vairāk Ropažu novadā ienāk jaunie komersanti, kuri novērtē tuvumu ar nacionālajiem un reģionālajiem nozīmes centriem, kā arī transporta infrastruktūras galvenajiem mezgliem - proti, ostu un lidostas sasniedzamība, autoceļa A4 tuvums (Rīgas apvedceļš, VIA Baltica). Ropažu novadā darbojošos komersantu profils ir ļoti daudzveidīgs un aizņemto darbavietu skaitam pēdējo gadu laikā ir bijusi tendence pieaugt. Lai sekmētu uzņēmēju ienākšanu Ropažu novadā, Ropažu novada pašvaldība ir izmantojusi iespēju piesaistīt ERAF finansējumu uzņēmējdarbības teritoriju attīstības veicināšanai.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā” mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Zaķumuižā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Projektā ir iekļauta Lejnieku un Torņa ielu pārbūve Zaķumuižas ciemata rūpnieciskās apbūves teritorijās, nodrošinot 0,638 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu.

Tehniski labā stāvoklī esoša inženiertehniskā un, jo īpaši, transporta infrastruktūra, ir priekšnoteikums drošai un komfortablai satiksmei, kas minimizē sabiedrības un komersantu laika, brauciena un ceļu satiksmes negadījumu izmaksas, samazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu un trokšņa emisijas, kā arī kalpo par stimulējošu faktoru līdzsvarotai teritoriālajai attīstībai, darbaspēka un biznesa mobilitātes uzlabošanai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai.

 Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta projektā iekļautajām ielām pieguļošo uzņēmējdarbības teritoriju komersantu attīstība. Plānots, ka projekta rezultātā tiks radītas vismaz 15 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 500 tūkstoši EUR apmērā.

 Projekta kopējās izmaksas ir EUR 360 054,09 (ERAF finansējums - EUR 263 689,75, valsts budžeta līdzekļi - EUR 11 633,37, Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas - EUR 84 730,96).

Projekts tiks īstenots laika periodā no 01.04.2018.-30.06.2019. 

 

 

Datora versija