Iesniegts projekta pieteikums “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos”

19.04.2021
Iesniegts projekta pieteikums “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos”
Pašvaldība sagatavojusi un iesniegusi projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” pieteikumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu konkursam.

Projekta mērķis ir stiprināt integrācijas pasākumus Muceniekos un ar to saistītajā patvērumu uzņemšanas centrā, veicinot daudzkultūru dialogu un ciešāku sadarbību starp pašvaldības kopienām, nodrošinot sporta un brīvā laika infrastruktūru.

Projekta ietvaros tiks veikta Mucenieku stadiona rekonstrukcija, kas būs viena no galvenajām satikšanās vietām, organizējot veselības, sporta un kultūras aktivitātes, iesaistot vienkopus gan patvēruma meklētājus, gan vietējo sabiedrību. Galvenais sociālās iekļaušanas un integrācijas instruments tiks izmantots sports, piedāvājot grupu nodarbības un komandu aktivitātes dažādām vecuma grupām. Savukārt, lai iepazīstinātu ar kultūras dzīvi, vērtībām un gūtu plašāku redzējumu, patvērumu meklētāji tiks iesaistīti tradicionālo svētku svinēšanā un kultūrmantojuma izzināšanā.

Labās prakses pārņemšanai ar integrāciju saistītos jautājumos, sadarbībā ar Elverum pašvaldību (The Municipality of Elverum; Norvēģija), kas ir projekta partneris, tiks piesaistīti veselības, sporta un kultūras jomas eksperti, piedaloties projekta īstenošanā un pieredzes apmaiņas pasākumos Norvēģijā un Latvijā.

Projekta rezultāts balstīts uz uzlabotu publiskās pārvaldes integritāti un attīstību vietējā līmenī, un atbalstītu patvēruma meklētāju integrāciju.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2021. gada oktobra līdz 2024. gada aprīlim.

 

Diāna Viļčuka,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

 

   

                                  
 
 

Datora versija