Iesniegts projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ropažu novadā” pieteikums

04.04.2019
Iesniegts projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ropažu novadā” pieteikums
Ropažu novadā tiks īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai’’ projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ropažu novadā”.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ropažu novadā.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  • grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projektā plānoto darbību īstenošanas rezultātā tiks izveidotas 8 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un izveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai 6 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Izveidojot Ropažu novadā atbilstošas vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem retāk nonāks ilgstošās aprūpes institūcijās un varēs uzsākt neatkarīgu dzīvi ārpus tām, savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu iespējami tuvu dzīves vietai.

Projekta ietvaros plānots izveidot grupu dzīvokļus Zītari-5, Tumšupē un fizioterapijas kabinetu Rīgas ielā 4A, Ropaži.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 300 753,10 EUR,  tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 214 217,48 EUR, valsts budžeta dotācija 10 125,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 30 375,02 EUR un neattiecināmās izmaksas 30 752,94 EUR, cits publiskais finansējums 15 282,66 EUR.

Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 1. septembra – 2021. gada 30. jūnijam.

 

 

Datora versija