Iedzīvotājam par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu jāinformē pašvaldība

01.03.2017
Iedzīvotājam par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu jāinformē pašvaldība
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.pantu, pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses.

Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarota persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmusi maksāšanas paziņojumu, personas pienākums ir mēneša laikā rakstiski par to informēt pašvaldību.

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts. Nosūtot maksāšanas paziņojumu pa pastu, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu, tādēļ tas tiek sūtīts kā vienkārša vēstule.

Ropažu novada pašvaldība lūdz nodokļu maksātājus viņu deklarētajās dzīvesvietās vai norādītajās dzīvesvietas adresēs,  ierīkot, izvietot un noformēt pastkastītes, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi nr.463.

Pretējā gadījumā pasta sūtījumi, kā arī dažādi paziņojumi no pašvaldības, to skaitā - maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli, nenonāk līdz adresātam un tiek atgriezti pašvaldībai ar piezīmi Nav pasta kastītes.

Lai savstarpējā sadarbība būtu veiksmīga, maksāšanas paziņojumi tiktu saņemti laicīgi un netiktu kavēti maksāšanas termiņi, lūdzam paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

Informāciju par savu e-pasta adresi lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: ropazi@ropazi.lv vai aina.bernharde@ropazi.lv.

Datora versija