Būvvaldes aktuālā informācija

11.02.2020
Būvvaldes aktuālā informācija
Atbilstoši Būvniecības likumam, ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process ir uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Tādējādi būvniecības process Latvijā kļuvis pilnībā digitāls un ikvienam, kas vēlas kaut ko pārbūvēt vai būvēt no jauna, būvniecības procesa dokumentāciju ir jāveido un jāiesniedz izmantojot BIS (Būvniecības informācijas sistēma).

Izņēmuma gadījumi ir noteikti Būvniecības likuma pārejas noteikumos, ja būvniecības process ir jau iesākts papīra formātā, tad to var turpināt pabeigt papīra formātā (projekta izmaiņas vai grozījumus būvatļaujā var iesniegt papīra formātā).

Jautājumus par BIS lietošanu un tehniskiem jautājumiem ir iespējams uzdot Būvniecības valsts kontroles Biroja BIS lietotāju atbalsta dienestam, tā kontaktinformācija:

https://bis.gov.lv/bisp/kontakti/bis-lietotaju-atbalsta-dienesta-kontaktinformacija

Papildus aicinām ieskatīties:

·        YouTube kanālā

kur pieejami video pamācību materiāli.

·        BIS Lietotāju rokasgrāmatā

·        Webināros, kas tika rīkoti palīdzībai darbam ar BIS

 

Aktualitātēm līdz var sekot Būvniecības valsts kontroles Biroja mājaslapā , BIS portālā, kā arī Biroja facebook lapā .

Ar pašvaldības būvniecības informāciju var iepazīties informatīvajā vietnē bis.gov.lv

Vēl aicinām būvētājus savlaicīgi sakārtot būvniecību savos īpašumos, sekot līdzi būvatļauju derīgumu termiņiem, kārtot dokumentus būvju pieņemšanai ekspluatācijā, ja būvniecība ir pabeigta.

Atgādinām, ka ēku būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā ir noteikti būvatļauju maksimālie termiņi, tie ir astoņi gadi. Būvniecības likumā šī norma stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, tas nozīmē, ka visas mājas, kuru celtniecība uzsākta līdz šim datumam ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim. Ja ēka netiek uzbūvēta būvatļaujā noteiktā termiņā, tai var tikt piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis 3% no kadastrālās vērtības tagadējo 0,2 % vietā. Šāda norma šobrīd ir noteikta Stopiņu novada domes saistošajos noteikumos Nr.10/16
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā.

Ropažu novadā šobrīd nav pieņemti šādi saistošie noteikumi, bet pēc novadu reformas  būs saistoši.

Ēku būvnoteikumos noteikts, ka būvatļaujai var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, ja būvvalde  ir veikusi atkārtotu būvniecības ieceres izvērtēšanu, būvatļauju (būvdarbu veikšanu) pagarina uz būvvaldes noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem, ja būvvaldei ir pieejama aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts izpildmērījuma plāns par ēkas novietni un tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu ir iesniegta būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Ja ēka minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, būvvalde var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem neatbilstošas ēkas vai tās daļas nojaukšanu.

 

Datora versija