ATCELTS! Nekustamā īpašuma Aroniju iela 13, Bajāri, Ropažu novadā, izsole.

17.02.2020
ATCELTS! Nekustamā īpašuma Aroniju iela 13, Bajāri, Ropažu novadā, izsole.
Ropažu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Aroniju iela 13, Bajāri, Ropažu novadā (kadastra nr. 8084 018 0213), kas saskaņā ar ierakstiem Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000590506 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0213, 0.0640 ha platībā.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv, kontaktpersona – Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā Ropažu novada pašvaldības mājas lapā: www.ropazi.lv sadaļā „Pašvaldība”, - „Cenu aptaujas” – „Izsoles” un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2020. gada 24. marta, plkst. 09:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 200,00 EUR (divi simti euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2020. gada 23.marta, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2020. gada 24. martā  Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 10:00.

Samaksa par nekustamo īpašumu jāveic 100% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsoles noteikumi

 

Datora versija