Apstiprināti Ropažu novada Attīstības programmas 2013.– 2021. gadam Rīcības un Investīciju plāna grozījumi

pirms nedēļas
Apstiprināti Ropažu novada Attīstības programmas 2013.– 2021. gadam Rīcības un Investīciju plāna grozījumi
Novada attīstības plānošana balstās uz Ropažu novada Attīstības programmu 2013.–2021. gadam, kura ietver Ropažu novada attīstības virzienus, uzdevumus un rīcības. Lai sasniegtu izvirzītās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, neatņemama programmas sastāvdaļa ir Rīcības plāns un Investīciju plāns, kas nosaka konkrētus pasākumus ar noteiktiem izpildes termiņiem, atbildīgajiem un finanšu avotiem.

Ar Ropažu novada Attīstības programmas 2013.–2021. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna grozījumiem iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv sadaļā „Novads”, apakšsadaļā „Attīstība”, zem nosaukuma „Ropažu novada Attīstības programma”.

Sanita Upīte,
Ropažu novada pašvaldības
Attīstības daļas vadītāja

Datora versija