Veidlapas

VEIDLAPAS

 

Iesniegums būvatļaujas termiņa pagarināšanai

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, apliecinājuma kartē, paskaidrojuma rakstā

Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā, kad mainās būvniecības procesa dalībnieki

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par jaunbūves/ būves tiesisko statusu

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par būves neesību apvidū

Iesniegums par izmaiņu būvprojekta saskaņošanu

Iesniegums par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta izskatīšanu, akceptēšanu

Iesniegums būvniecības ieceres publiskas apspriešanas materiālu saskaņošanai

Iesniegums par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā

Iesniegums par hidrotehniskās un meliorācijas būvjes pieņemšanu ekspluatācijā

Iesniegums par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā

Iesniegums par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu

Iesniegums par būvvaldes arhīva rīcībā esošo lietu atlasīšanu, kopiju izsniegšanu

Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam

Iesniegums brīvā formā

Lietas apliecinājuma ieraksts

 

VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr.500Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.8. punktā norādītajam būvētājs ir fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus.

7.pielikums – Būvdarbu vadītāja saistību raksts

8.pielikums – Būvuzrauga saistību raksts

 

ĒKU BŪVNOTEIKUMI 

Ministru kabineta noteikumi Nr.529Rīgā 2014.gada 2.septembrī (prot. Nr.46 32.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 1.punktu

IECERE MK noteikumu Nr. 529 pielikums
Paskaidrojuma raksts  
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai  
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves  
Būvniecības iesniegums  
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu  
Ēkas fasādes apliecinājuma karte  
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai  

 BŪVDARBU PABEIGŠANA

 
Paskaidrojuma raksts II daļa. Būvdarbu pabeigšana   
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa. Būvdarbu pabeigšana  
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu II daļa. Būvdarbu pabeigšana  
Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana  
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai II daļa. Būvdarbu pabeigšana  
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai  
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu  

 

ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr.573Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 4.§), Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 76.panta otro daļu un Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas  2.punktu un otrās daļas 5.punktu un 14.panta septīto daļu

 

Paziņojums par būvniecību 1. pielikums
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu 7. pielikums
IECERE MK noteikumu Nr.573 pielikums 
Būvniecības ieceres iesniegums 2. pielikums
Paskaidrojuma raksts 3. pielikums
Apliecinājuma karte 4. pielikums

BŪVDARBU PABEIGŠANA

 
Paskaidrojuma raksts II daļa. Būvdarbu pabeigšana  3. pielikums
Apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana 4. pielikums
Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai 8. pielikums

 

ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr. 253, Rīgā 2017. gada 9. maijā (prot. Nr. 23 3. §), Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 5., 7. un 10. punktu

 

IECERE MK noteikumu Nr.253 pielikums
Paskaidrojuma raksts 1. pielikums
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai 2. pielikums
Apliecinājuma karte 3. pielikums
Būvniecības iesniegums 4. pielikums
BŪVDARBU PABEIGŠANA  
Paskaidrojuma raksts II daļa. Būvdarbu pabeigšana  1. pielikums
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai II daļa. Būvdarbu pabeigšana 2. pielikums
Apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana 3. pielikums
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai 11. pielikums
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu 14. pielikums

 

HIDROTEHNISKO UN MELIORĀCIJAS BŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr.550Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 4.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 6.punktu

IECERE MK noteikumu Nr.550 pielikums
Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei 1. pielikums
Būvniecības iesniegums 2. pielikums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai 4. pielikums
BŪVDARBU PABEIGŠANA  
Paskaidrojuma raksts II daļa 1.grupas būvei. Būvdarbu pabeigšana  1. pielikums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai II daļa. Būvdarbu pabeigšana 4. pielikums
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu 11. pielikums

 

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU IERĪKOŠANAS, BŪVNIECĪBAS UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA  

Ministru kabineta noteikumi Nr.501Rīgā, 2014. gada 19. augustā (prot. Nr.44 53.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 4. punktu un Elektronisko sakaru likuma 16.panta pirmo daļu

IECERE MK noteikumu Nr.501 pielikums
Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums 2. pielikums

BŪVDARBU PABEIGŠANA

 
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai 7 pielikums

 

AUTOCEĻU UN IELU BŪVNOTEIKUMI 

Ministru kabineta noteikumi Nr.633Rīgā, 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 38.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 2.punktu

IECERE MK noteikumu Nr.633 pielikums
Paskaidrojuma raksts 6. pielikums
Būvniecības iesniegums 7. pielikums
Apliecinājuma karte 8. pielikums

BŪVDARBU PABEIGŠANA

 
Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 11. pielikums
Paskaidrojuma raksts II. Būvdarbu pabeigšana   6. pielikums
Apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana  8. pielikums

 

Datora versija