Ropažu novada pašvaldības Būvvalde

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu, Ropažu novada  pašvaldības Būvvalde no 2017.gada 2.janvāra ir uzsākusi Būvniecības informācijas sistēmas lietošanu un datu ievadi tajā, tādējādi būvniecības informācijas sistēmas tiešsaistes vietnē nodrošinot sabiedrības informēšanu par noteikošajiem  būvniecības procesiem Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

 

Tekstuālā informācija par būvniecības procesu atrodama:

https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions

 

Ģeotelpiskā informācija par būvniecības procesu atrodama:

https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map

 

Būvvalde ir Ropažu novada Domes izveidota struktūrvienība, lai veiktu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības, teritorijas plānošanas un zemes ierīcības jomā.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības, nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu.

Ar 2014.gada 1. oktobri ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un liela daļa no Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti uz šī likuma bāzes, tajā skaitā Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi un citi specializētie noteikumi, būtiski mainot līdzšinējo būvniecības kārtību:

• būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, teritorijas plānojumam, detālplānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un būvnormatīviem, institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi nepieciešami

• atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiek izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietver prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.

• būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

 Būvvalde

 

  • Sagatavo izziņas:
- par zemesgabalu iegūšanu īpašumā;
- par zemesgabalu  atļauto izmantošanu atbilstoši spēkā esošajam Ropažu  novada teritorijas plānojumam;
- par jaunbūvju un nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli.
 
  • Izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus:
- par zemesgabalu sadalīšanu
- par adrešu piešķiršanu zemes gabaliem un ēkām vai telpu grupām (dzīvokļiem)
- par lietošanas mērķu  noteikšanu (maiņu) zemesgabaliem, ēkām vai telpu grupām
- par būvniecības ierosināšanu
- par meža zemes transformāciju
- par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
 
  • Gatavo lēmumprojektus uz Ropažu novada komiteju un domes sēdēm:
- par pašvaldības teritorijas plānošanu;
- par detālplānojuma uzsākšanu, apstiprināšanu un grozīšanu;
- par teritorijas izmantošanu un labiekārtošanu;
- par piekrišanas došanu nepilsoņiem un citu valstu pilsoņiem iegūt īpašumā zemi;
- par zemes īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu zemesgrāmatā;
- par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos;
- par zemes nomas līguma slēgšanu, izbeigšanu;
- par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu;
- par zemesgabala platības noteikšanu;
- par adreses noteikšanu, maiņu un precizēšanu;
- par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu un publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu;
- par būvju (ēku) nojaukšanu;
- par teritorijas apbūvi un uzturēšanu (saistošie noteikumi).
 
  • Pārrauga būvniecības procesu Ropažu novadā:

 

- izskata iesniegtās būvniecības ieceres, sagatavo būvvaldes lēmumus par iesniegtajām būvniecības iecerēm;
- izskata būvprojektus, pārbauda būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildi;
- izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus;
- izsniedz, pagarina vai reģistrē būvatļaujas;
- organizē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu;
kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus.
 
Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas  plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas. 
Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti: zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.
Ja nav iespējams pašam to izdarīt,  to var uzticēt citai personai izsniedzot attiecīgu pilnvaru.
Apmeklējiet būvvaldi arī tad, ja vēlaties  iegādāties nekustamo īpašumu Ropažu novadā. Šeit var iepazīties ar Ropažu novada teritorijas plānojumu , kas ir tas dokuments, kurā atspoguļota plānotā apbūve un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, jūs nākotnē nesagaidīs pārsteigumi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kas atradīsies jums kaimiņos. Arī tad, ja pašlaik tās ir tukšas pļavas, tās noteikti kādam pieder un zemes īpašnieks kaut kad noteikti tās apbūvēs.
Arī pašiem būs zināms, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tās ēkas, kādas jums nepieciešamas. Ar Ropažu novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Ropažu novada mājas lapā. Ja viss ir saprotams, nav nepieciešams noteikti  griezties būvvaldē.
 

Būvvaldē jāgriežas, ja:

— gribat sadalīt jums piederošu zemesgabalu
— zemesgabalam nepieciešama jauna adrese
— zemesgabalam nepieciešams lietošanas mērķis, vai tā maiņa
— gribat uzzināt, kādi apgrūtinājumi ir noteikti jūsu īpašumam
— gribat uzzināt, kādas komunikācijas atrodas tuvumā, piemēram, ūdensvads, kanalizācijas tīkli vai gāzes vadi
— plānojat uzsākt būvniecību vai rekonstrukciju
— esat uzbūvējis māju un gribat nodot to ekspluatācijā
— gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok
— gribat zināt, ko Ropažu novadā plānots būvēt 
— gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm
— vēlaties nomāt pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu vai lauksaimniecībā izmantojamu zemi

 

56.975071,24.638658
Datora versija