Izziņa par personas dzīvesvietu

Pakalpojuma apraksts

Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam par pašas personas, nepingadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizgādnībā esošu personu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), norādot pamatojumu un mērķi ziņu saņemšanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē

Ierodoties Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā.

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. 
Personai nav jāpieprasa izziņa no PMLP, lai iesniegtu datus citai valsts vai pašvaldību iestādei- attiecīgajai iestādei ziņas pašai jāpieprasa no PMLP.

Saistīties normatīvie akti

Pakalpojuma maksa

Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumi Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

Valsts nodevas apmērs par pakalpojumu ir 2,50 euro. 

Atbildīgais speciālists


67918666, ropazi@ropazi.lv

Pakalpojuma saņemšana

Personas apliecinošs dokuments- pase vai ID karte. 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Līdz 2 darba dienām.
Datora versija