Dzīves vieta

Pakalpojumu saraksts

Dzīves vietas deklarēšana

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša l...

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; Attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajo...

Izziņa par personas dzīvesvietu

Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam par pašas personas, nepingadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizgādnībā esošu personu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), norādot pamatojumu un mērķi ziņu saņemšanai.
Datora versija