Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojumu saraksts

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi klātesot iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu pušu parakstītu kopīgu iesniegumu. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem liecinieki...

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā. Par dzimšanas fakta reģistrāciju izsniedz dzimšanas apliecību. Personas, kurām ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu: bērna tēvam vai mātei; ja bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir ...
Datora versija