Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšana ir realizējama tikai tad, ja trauksmes cēlējam ir fakti vai objektīvi pārbaudāma informācija un persona ir gatava šo informāciju izklāstīt. Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

 

Kas ir pārkāpums?

Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, kas kaitē sabiedrības interesēm.

Trauksmi var celt par pārkāpumu neatkarīgi no jomas, kurā Tu strādā. Trauksmes celšanas likumā nosauktas 15 īpaši svarīgās jomas, kurās pārkāpumi apdraud sabiedrības intereses. Trauksmes cēlējam jārīkojas atbildīgi un pārdomāti, sniedzot pamatotu informāciju, kas norāda uz iespējamu pārkāpumu.

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

·         amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

·         korupciju;

·         krāpšanu;

·         publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

·         izvairīšanos no nodokļu samaksas;

·         sabiedrības veselības apdraudējumu;

·         pārtikas drošības apdraudējumu;

·         būvniecības drošības apdraudējumu;

·         vides drošības apdraudējumu;

·         darba drošības apdraudējumu;

·         sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

·         cilvēktiesību pārkāpumu;

·         pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

·         pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

·         konkurences tiesību pārkāpumu.

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Ropažu novada pašvaldībā

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Ropažu novada pašvaldībā notiek saskaņā ar:

·    Trauksmes celšanas likumu;

·  Ropažu novada domes noteikumiem “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Ropažu novada pašvaldībā”.

 

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

 

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA

 

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 

·  klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) uz adresi Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads;

·  elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko paraktu), nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-pasta adresi trauksme@ropazi.lv;

·  mutiski, vēršoties pie Revīzijas komisijas priekšsēdētājas Kristīnes Kviesītes, tālrunis 29385002, (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā).

 

Trauksmes cēlēja ziņojums pēc tā iesniegšanas brīža ir ierobežotas pieejamības informācija.

 

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejama mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.

Datora versija