2019. gads

12 26.02.2020 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā
13 26.02.2020 Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā, neizvērtējot ienākumus
18 30.12.2019 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019.gada budžetu""
17 18.12.2019 Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai
11 27.11.2019 Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā
14 27.11.2019 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu"
16 27.11.2019 Ropažu novada pašvaldības nolikums
8 26.06.2019 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016. gada saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā"
10 25.09.2019 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu"
9 24.06.2019 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu"
2 27.02.2019 Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
6 27.03.2019 Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Ropažu novada pašvaldības teritorijā
5 07.05.2019 Ropažu novada domes 2009 gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums "Asari" (kadastra Nr. 8084018005) Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšana
4 27.03.2019 Ropažu novada domes 2009. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 16 "Detālplānojums "Palmas" (kadastra numurs 80840060245) Ropažu novads, Rīgas rajons atcelšana
7 08.04.2019 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu"
1 30.01.2019 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā””
3 27.02.2019 Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu
Datora versija