2017. gads

16 20.12.2017 “Grozījumi Ropažu novada domes 2016.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ropažu novadā”
15 20.12.2017 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2/2017 "Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu"
8 24.05.2017 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2/2017 "Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu"
14 23.08.2017 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 "Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois""
12 29.09.2017 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2015. gada 2. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības atbalstu politiski represētaj;ām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"
11 25.10.2017 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.2/2017 "Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu"
10 23.08.2017 Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
27.09.2017 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Ropažu novadā.
9 26.07.2017 Ropažu novada pašvaldības nolikums
6 24.05.2017 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
7 27.04.2017 Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
4 22.03.2017 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā"
5 22.03.2017 Par pabalstu transporta izdevumu segšanai
3 27.02.2017 Grozījums Ropažu novada domes 2016. gada 28. septembra saistošos noteikumos Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2017. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu"
1 25.01.2017 Grozījums Ropažu novada domes 25.11.2015. saistošajos noteikumos Nr. 17 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"
2 25.01.2017 Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu
Datora versija