2016. gads

18 21.12.2016 Grozījumi 2015. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"
10 27.04.2016 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Lielkangari" zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8084 016 0096, Ropažu novads, Kangaru ciema teritorijā
14 23.11.2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ropažu novadā
16 21.12.2016 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu"
12 03.10.2016 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu"
17 21.12.2016 Lokālplānojums "Pūpoli" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa
15 23.11.2016 Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam
13 28.09.2016 Lokālplānojums "Egles" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
11 28.09.2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2017. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
9 29.06.2016 Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
7 10.06.2016 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā
8 27.04.2016 Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā
3 24.02.2016 Par kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
2 09.02.2016 Par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu
4 23.03.2016 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā"
1 27.01.2016 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā"
Dokuments Zaudējis spēku
Datora versija