2012. gads

Nr.21 19.12.2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2013. gadā.Saistošo noteikumu Nr. 21 paskaidrojuma raksts
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.19 19.12.2012 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. gada saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu"
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.18 28.11.2012 Par izmaiņām Saistošajos noteikumos Nr. 28 "Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā.
Zaudējis spēku
Nr.17 28.11.2012 Par Ropažu novada pašvaldībai piederošo un tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu.
Zaudējis spēku
Nr.16 28.11.2012 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.14 28.11.2012 Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu Ropažu novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi.
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.13 24.10.2012 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu"
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.12 26.09.2012 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadāSaistošo noteikumu Nr. 12 paskaidrojuma raksts
Dokuments Pielikums nr. 1 Zaudējis spēku
Nr.11 26.09.2012 Par nodokļa atbalsta pasākuma administrēšanu un tā piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem.Iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā.
Nr.10 22.08.2012 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.12.2011 saistošajos noteikumos Nr. 15 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.9 27.06.2012 Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.8 27.06.2012 Par grozījumiem Ropažu novada 25.01.2012 saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu"
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.7 27.06.2012 Detālplānojums "Miķeļi" (kadastra Nr. 8084 015 0663) Ropažu novads
Nr.6 27.06.2012 Detālplānojums "Priežmeži" (kadastra Nr. 8084 0120080) Ropažu novads
Nr.5 30.05.2012 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.12.2011 saistošajos noteikumos Nr. 15 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.3 25.01.2012 Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.2 25.01.2012 Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžets
Dokuments Zaudējis spēku
Nr.1 25.01.2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2012.gadā
Dokuments Zaudējis spēku
Datora versija