Nolikumi

Ropažu novada pašvaldības izdotie un apstiprinātie iestāžu, struktūrvienību un citi nolikumi

Ropažu novada pašvaldības Ētikas kodekss
.pdf
11.05.2021
Ropažu novada pašvaldības nolikums
.pdf
09.02.2021
Nolikums Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un sporta organizācijām
.pdf
15.10.2020
Ropažu novada pašvaldības policijas nolikums
.pdf
29.01.2020
Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
.pdf
08.11.2019
Ropažu novada vidusskolas Nolikums
.pdf
11.05.2021
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums
.pdf
07.05.2019
Ropažu novada pašvaldības dienas centra "Silakrogs", dienas centra "Tumšupe", dienas centra "Kākciems" un dienas centra "Mucenieki" nolikums
.pdf
07.05.2019
Ropažu novada pašvaldības Personas datu apstrādes nolikums
.pdf
21.03.2019
Ropažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums
.pdf
09.03.2020
Ropažu novada Tūrisma informācijas punkta nolikums
.pdf
11.02.2019
Nolikums "Kārtība, kā tiek piešķirts pašvaldības finansējums "B" kategorijas autovadītāja apliecības ieguvei Ropažu vidusskolas skolēniem"
.pdf
08.03.2016
Par pedagoģijas jaunrades projektiem novada izglītības iestādēs
.pdf
27.09.2016
Ropažu novada pašvaldības un biedrības "333 Sports Management"
.pdf
19.05.2017
Ropažu novada bibliotēkas nolikums
.pdf
21.12.2015
Nolikums par autotransporta izmantošanu
.pdf
21.12.2015
Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību Ropažu novadā
.pdf
21.12.2015
Ropažu novada pašvaldības piederošās teritorijas un ikdienas uzturēšanas noteikumi
.pdf
21.12.2015
Pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" nolikums
.pdf
21.12.2015
Ropažu sporta centra nolikums
.pdf
14.10.2021
Nolikums Par goda nosaukuma "Ropažu novada lepnums" piešķiršanu
.pdf
21.12.2015
Kultūras un izglītības centra nolikums
.pdf
11.10.2021
Būvvaldes nolikums
.pdf
21.12.2015
Personālvadības un lietvedības daļas nolikums
.pdf
21.12.2015
Attīstības daļas nolikums
.pdf
02.08.2018
Sabiedrisko attiecību daļas nolikums
.pdf
21.12.2015
Ētikas komisijas nolikums
.pdf
21.12.2015
Ropažu novada pašvaldības kapitālssabiedrību pārvaldības noteikumi
.pdf
21.12.2015
Nolikums "Par aukļu datu bāzes izveidošanas, uzturēšanas kārtību un aukļu pārraudzību"
.pdf
21.12.2015
Nolikums "Ropažu novada pašvaldības Autoceļu fonda pārvaldīšanas kārtība"
.pdf
21.12.2015
Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas un fiziskās personas iesniedz projektus konkursam "Iedzīvotāju iniciatīvas 2015"
.pdf
21.12.2015
Ropažu Bāriņtiesas nolikums
.pdf
21.12.2015
Medību koordinācijas nolikums
.pdf
21.12.2015
Noteikumi "Kārtība, kādā tiek organizēta kapavietu ierādīšana un reģistrēšana Ropažu novada kapos"
.pdf
21.12.2015
Iestādes "Ropažu novada pašvaldības administrācija" nolikums
.pdf
21.12.2015
Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Ropažu novada pašvaldības nolikums”
.pdf
20.05.2019
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Ropažu novada pašvaldības nolikums”
.pdf
20.05.2019

Finanšu un grāmatvedības daļas nolikumi

Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi
.pdf
21.12.2015
Inventarizācijas instrukcija
.pdf
21.12.2015
Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu ( ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
.pdf
21.12.2015
Par inventarizācijas norises kārtību
.pdf
21.12.2015
Zembilances uzskaite
.pdf
21.12.2015
Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti
.pdf
21.12.2015
Nolikums Par ilgtermiņu ieguldījumu uzskaiti
.pdf
21.12.2015
Nolikums Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites metodika
.pdf
21.12.2015
Nolikums par pašu kapitāla, uzkrājumu un saistību uzskaiti
.pdf
21.12.2015
Nolikums par Autotransporta izmantošanu‌
.pdf
21.12.2015
Dokumentu apgrozība
.pdf
21.12.2015
Kontu plāns Saistībā ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizāciju
.pdf
21.12.2015
Grāmatvedības organizācijas apraksts Saistībā ar Eiropas savienības līdzfinansēto projektu realizāciju
.pdf
21.12.2015
Grāmatvedības kontu apraksts
.pdf
21.12.2015
Grāmatvedības kontu plāns
.pdf
21.12.2015
Par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu
.pdf
21.12.2015

Komiteju un komisiju nolikumi

Projektu plānošanas un uzraudzības padomes nolikums
.pdf
21.12.2015
Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķd
.pdf
21.12.2015
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
.pdf
21.12.2015
Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas nolikums
.pdf
21.12.2015
Administratīvās komisijas nolikums
.pdf
06.02.2020
Optimizācijas komisijas nolikums
.pdf
21.12.2015
Reorganizācijas komisijas nolikums
.pdf
21.12.2015
Revīzijas komisijas nolikums
.pdf
21.12.2015
Datora versija